FestiFeasts

Illejla l-Banda taghna gewwa Hal Lija.

Facebook photo

Illejla ser isir pellegrinagg li matulu ser tingieb l-Istatwa ta’ San Pietru tal-Banda Birzebbugia gewwa r-Rabat quddiem il-Grotta ta’ San Pawl fis-6.00 pm. Inheggukhom tinghaqdu mal-Arcipriet sabiex nilqghu dan il-pellegrinagg.

Facebook photo

Ghadhom kif saru prezentazzjonijiet reciproci bejn l-Ghaqda taghna u l-Banda Birzebbugia waqt il-festa ta’ San Pietru f’ Birzebbugia bhala kommemorazzjoni tal-festi centinarji li fihom ppartecipajna flimkien fiz-zewg festi.

Facebook photo

Translazzjoni Solenni San Pawl Rabat

Is-Sibt 1 ta’ Lulju 2017- Lejliet il-Festa
8.30am Quddiesa Solenni mmexxija mill-W.R. Dun Joe Fsadni flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata bil-Kant tat-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
9.00am Ħruq ta’ kaxxa spanjola, murtali u murtaletti.

4.30pm Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali mill-W.R. Kan Michael Zammit, Viċi Parroku.

6.00pm Quddiesa Kantata mmexxija mill-W.R. Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Ġenerali, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.

7.00pm Għasar Solenni fil-Knisja Kolleġġjata
7.15pm Translazzjoni Solenni tar-Relikwa tad-Driegħ tal-Appostlu Missierna San Pawl meqjuma fil-Parroċċa tar-Rabat u l-Kolonna tal-Martirju meqjuma fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta mmexxija mill- E.T. Mons. Pawlu Cremona Arċisqof Emeritu u l-Fratellanza ta’ San Pawl mill-Parroċċa għall-Katidral ta’ San Pawl fl-Imdina. Din tgħaddi minn Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin u Vjal Santu Wistin, sal-Imdina. It-translazzjoni mill-Katidral tal-Imdina lejn il-Parroċċa mbagħad tkun akkumpanjata ukoll mill-membri tal-Fratellanzi tas-Sagrament tal-Belt Valletta, Ħal Safi, Munxar u n-Nadur. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Pjazza Saqqajja, Triq il-Kbira, Triq San Pawl lura lejn il-Knisja fejn jsir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali. Ħruq ta’ salut, kaxxa Spanjola, murtali u murtaletti jakkumpanjaw it-Translazzjoni.

9.00pm Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tibda l-marċ fil-Pjazza tal-Parroċċa fejn tassisti għat-tlugħ tal-Konti Ruġġieru fuq il-Palk. Wara tkompli bil-marċ miz-Zuntier tal-Parroċċa u tallegra dawn t-toroq: Triq Cosmana Navarra, San Frangisk, l-Isptar, il-Kbira, San Pawl u l-Pjazza tal-Parroċċa. Matul il-marċ, il-Banda takkumpanja l-Istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl, li fuqha sar xogħol estensiv ta’ restawr tul din is-sena u li tintrafa’ fuq l-ispalla. Fi tmiem il-marċ, jiġi inawgurat proġett ġdid tal-armar fil-Pjazza tal-Parroċċa. Fl-aħħar isir it-tlugħ tal-Istatwa ta’ San Pawl taħt l-Ark fil-Pjazza tal-Parroċċa bid-daqq tal-innijiet.

10.00pm Ħruq ta’ murtali tal-beraq u tal-kulur u wara kaxxa infernali tal-kulur.
12.00am Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

San Pawl fil-Parrocca - 2011

2011 Feasts:

Top↑