FestiFeasts

Bhall-lum gimgha gewwa l-Kazin San Pawl.

Facebook photo

Din il-gimgha, fir-Rabat, fil-Knisja tal-Frangiskani Konventwali ssir il-festa tal-Madonna tas-Sahha. Nhar il-Hadd il-purcissjoni devota tkun akkumpanjata mill-Banda Cittadina Konti Ruggieru.

Facebook photo

Tkompli l-hidma gewwa l-mahzen min ghadd kbir ta’ volontiera li min qalbhom jaghtu hinhom u sahhithom sabiex jigi restawrat l-armar. Bhalissa ghaddejja hidma fuq ir-restawr tal-Ark Trijonfali fost oggetti ohra.

Facebook photo

Ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Il-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl isellem il-memorja ta’ Louis Bugeja maghruf ahjar bhala l-Brajmu li ghal numru ta’ snin hadem il-loghob tan-nar ghal festi taghna. Il-funeral ser isir nhar is-Sibt fit-8.30 am fil-Parrocca ta’ San Pawl. Il-Mulej jaghtih il-mistrieh ta’ dejjem.

Facebook photo

Nistednukhom tinghaqdu maghna fl-Imtahleb. Ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Illejla tigi ccelebrata l-festa ta’ San Pawl gewwa r-rahal pittoresk ta’ Hal Safi. Filwaqt li nheggu iktar Rabtin jinghaqdu mal-hafna membri tal-kumitati li ser jattendu llejla, nawguraw il-festa t-tajba lil Hal Safin kollha.

Il-President, kumitat u membri juru soghba ghall-hsarat li sehhew gewwa l-Knisja tal-Frangiskani ta’ Santa Marija ta’ Gesu. Filwaqt li nuru s-solidarjeta mal-komunita’ Frangiskana u Guzeppina nirringrazzjaw lill-Alla li ma wegga hadd.

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

San Pawl fil-Parrocca - 2011

2011 Feasts:

Top↑