Aħbarijiet

Illejla fis-6pm ikun hemm Quddiesa Kantata fl-okkazjoni tal-Festa ta' San Mikiel…

Illejla fis-6pm ikun hemm Quddiesa Kantata fl-okkazjoni tal-Festa ta’ San Mikiel Arkanglu.


Timeline Photos

Read More

Illejla fil-5.30p.m ikun hemm Quddiesa Kantata bis-sehem tal-Kor Salve Pater Pau…

Illejla fil-5.30p.m ikun hemm Quddiesa Kantata bis-sehem tal-Kor Salve Pater Paule, wara l-vara tohrog fil-bieb fejn tinghata l-Barka Sagramentali.Timeline Photos

Read More

Nhar it-Tnejn 29 ta' Settembru niccelebraw il-Festa ta' San Mikiel. Fis-6pm issi…

Nhar it-Tnejn 29 ta’ Settembru niccelebraw il-Festa ta’ San Mikiel. Fis-6pm issir Quddiesa Kantata.

Read More

Ghada fis-7.30pm isir Kunċert bl-Orgni fil-Knisja Kolleggjata u Proto-Parrocca t…

Ghada fis-7.30pm isir Kunċert bl-Orgni fil-Knisja Kolleggjata u Proto-Parrocca ta’ San Pawl mill-Organista u Maestro di Cappella tal-Katidral, Dion Buhagiar.

Read More

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 28 TA’ SETTEMBRU 2014 IS-SITTA W GĦOXRIN ĦADD TA’ MATUL I…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 28 TA’ SETTEMBRU 2014

IS-SITTA W GĦOXRIN ĦADD TA’ MATUL IS-SENA

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw is-26 Ħadd ta’ matul is-Sena.

– Fil-Knisja tad-Daħla tiġi ċċelebrata l-Festa ta’ Santa Katerina. Fl-10.00am issir Quddiesa Kantata u fil-5.30pm issir Quddiesa, tberik tat-tfal u Barka Sagramentali.

– Illum isir talb speċjali biex l-Isqfijiet miġbura fis-Sinodu dwar il-Familji li qed jiltaqa’ f’Ruma jfittxu jdawwlulna bl-aħjar tagħlim dwar il-familja skond il-pjan t’Alla.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tnejn fis-6.00pm issir Quddiesa tal-Festa ta’ San Mikiel Arkanġlu bis-sehem tal-Fratelli u l-Kor Parrokkjali.

b) Nhar it-Tlieta fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.

c) Nhar l-Erbgħa l-1 ta’ Ottubru fil-5.30pm jibda r-Rużarju tax-Xahar ta’ Ottubru quddiem Ġesu’ Espost. Fil-Kappella ta’ Qasgħa jingħad fil-5.30pm.

– Fid-9.15am issir l-Ewwel Laqgħa ta’ l-Azzjoni Kattolika Nisa wara l-waqfa tas-Sajf.

– Fis-6.30pm jibda t-Tridu tal-Madonna tar-Rużarju fil-Knisja ta’ San Duminku.

d) Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar għalhekk fis-6.30am tibda l-Espożizzoni ta’ Ġesu’ Sagramentat sas-7.30am, isir it-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum u Barka Sagramentali. Fis-6.30pm Adorazzjoni organiżżata.

– Fil-5.00pm ssir il-Laqgħa tat-Terzjarji tal-Madonna tal-Karmnu fl-Oratorju tal-Parroċċa. Din il-Laqgħa tibda bir-Rużarju.

– Fis-7.00pm issir l-Ewwel Laqgħa tal-Kors ta’ Kana għall-Għarajjes fiċ-Ċentru San Pawl.

e) Nhar is-Sibt l-Ewwel Sibt tax-xahar issir Quddiesa fit-8.30am f’Sant’Agata.

– Fis-6.00pm issir Quddiesa Kantata fl-okkażżjoni tal-Festa ta’ San Franġisk t’Assisi u wara Purċissjoni mill-Knisja Ta’ Ġieżu.

3. Iċ-Ċentru Pastorali tan-Nigret javża li nhar it-Tnejn 29 u t-Tlieta 30 ta’ Settembru 2014 mill-4.15pm sal-5.30pm issir ir-reġistrazzjoni tat-tfal li twieldu fis-Sena 2008. Il-ġenituri mitluba jieħdu magħhom iċ-ċertifikat tal-Magħmudija.

4. Nhar il-Ħadd li ġej ikun l-Ewwel Ħadd tax-Xahar għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet ta’ din il-Knisja Parrokkjali. Il-ġabra tax-Xahar ta’ Settembru kienet ta’ €………..

Il-ġbir għall-insara ppersegwitati kienet ta’ €…………..

Il-ġabra tal-Missjoni ta’ l-Art Mqaddsa kienet ta’ €……………

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-09-24 14:24:12


L-Arċisqof Emeritu Ġużeppi Mercieca: Radd il-ħajr lil Alla għal 40 sena bħala Isqof
thechurchinmalta.org
Il-Knisja f’Malta qed trodd ħajr lil Alla għall-40 anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopalital-Arċisqof Emeritu Mons. Ġużeppi Mercieca. Għal din l-okkażjoni l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ser jiċċelebra Quddiesa fil-Katidral tal-Imdina, nhar it-Tnejn 29 ta’ Settembru, fis-6.30 p.m. In-Nunzju Apposto…

Read More

Awguri lill-komunita' tal-Patrijiet Frangiskani Konventwali li matul din il-gimg…

Awguri lill-komunita’ tal-Patrijiet Frangiskani Konventwali li matul din il-gimgha qed jiccelebraw il-Festa ta’ San Frangisk, kif ukoll lill-komunita’ tad-Dahla li qeghdin jiccelebraw il-Festa ta’ Santa Katarina.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-09-21 15:12:16

https://scontent-b-iad.xx.fbcdn.net/hprofile-xpa1/v/l/t1.0-1/c11.0.100.100/p100x100/10653686_970830462943946_4726972020755335536_n.jpg?oh=c9cb16aefb4ee712d2adf2113115ab73&oe=54BA0043

Centru Pastorali San Luqa

Katekizmu fic-Centru Pastorali San LuqaIl-klassijiet tal-katekizmu ghat-tfal li qed ihejju lilhom infushom ghas-Sagramenti Mqaddsa tal-Ewwel Tqarbina u l-Grizma fuq 6 snin, ser jibdew min-nhar it-Tnejn 29 ta’ Settembru. It-tfal li twieldu fis-sena 2008, u li f’Gunju 2015 ser jaghmlu l-Ewwel Tqarbina, ghandhom igibu maghhom certifikat tal-Maghmudija. Ir-registrazzjoni ghat-tfal kollha li jattendu c-Centru tal-Katekizmu taghna, issir it-Tnejn 29 ta’ Settembru jew it-Tlieta 30 ta’ Settembru, skont meta jkun imisshom jattendu it-tfal. Grazzi bil-quddiem tal-kooperazzjoni taghkom.

Read More

Illum Jum s-Solennita' tal-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata ta' S…

Illum Jum s-Solennita’ tal-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata ta’ San Pawl.
Fis-6.00p.m issir Quddiesa Kantata bl-għasar immexxija mill-W.R Arċipriet il-Kan.Louis Suban. Jieħu sehem il-Kor Salve Pater Paule

Read More

Ghada l-Hadd – Jum s-Solennita' tal-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggj…

Ghada l-Hadd – Jum s-Solennita’ tal-Anniversarju tal-Konsagrazzjoni tal-Kolleggjata ta’ San Pawl.
Fis-6.00p.m issir Quddiesa Kantata bl-għasar immexxija mill-W.R Arċipriet il-Kan.Louis Suban. Jieħu sehem il-Kor Salve Pater Paule

Read More

Page 1 of 123 1 2 3 ... 123

Top↑