Festi

Ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Is-Sur Piju Scerri kien jaghti sehmu f’ kull qasam tal-festi taghna. Hawnhekk jidher waqt l-armar tal-Ark Trijonfali.

Facebook photo

Is-Sur Piju Scerri waqt il-purcissjoni tal-Irxoxt fit-tmeninijiet jmexxi il-vara tal-Irxoxt.

Facebook photo

Is-Sur Piju Scerri jidher bhala membru tal-Kumitat li fakkar il-75 sena mill-waqgha tal-koppla.

Facebook photo

Is-Sur Piju Scerri, jidher hawn fl-1963 meta id-driegh tal-Appostlu Missierna San Pawl kien ittiehed ghall-missjoni specjali fl-Awstralja.

Facebook photo

Il-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl b’soghba kbira jhabbar il-mewt tal-President Emeritu tal-istess kumitat is-Sur Piju Scerri. Piju kien wiehed mill-fundaturi ta’ dan l-istess kumitat fl-1963 u hadem qatigh ghall-festi sbieh taghna. Il-kumitat jibghat il-kondoljanzi sinciera lill-familjari kollha tieghu. Dettalji tal-funeral jinhargu izjed tard.

Aghtih O Mulej il-mistrieh ta’ dejjem.

Facebook photo

Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom. L-attendenza taghkom tkun aprezzata hafna.

Facebook photo

Il-President, kumitat u membri tal-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl isellmu l-memorja tas-Surmast Direttur Emeritus tal-Banda Konti Ruggieru li bit-tregija tal-Banda ta’ sehem importanti lill-festi taghna. Huwa kkompona fost l-ohrajn l-Innu tas-Sena Pawlina li ghandu kliem ta’ Oliver Friggieri.

Noffru l-kondoljanzi lis-Sinjura Vella u liz-zewg uliedu.

Il-funeral ser isir gewwa l-Bazilika ta’ San Gorg, nhar is-Sibt fit-3.00 pm. Il-korteo funebri bis-sehem tal-Banda Ċittadina u Dekana La Stella u tal-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru jibda fis-2pm minn Triq ir-Repubblika.

Il-Mulej jaghtih il-mistrieh ta’ dejjem.

Facebook photo

Nirringrazzjaw mhux biss lil hafna membri li attendew ghall-laqgha llejla, izda kif intqal fl-istess laqgha, nirringrazzjaw lil dawk kollha li hadmu sabiex kellna, s-sena l-ohra, l-ikbar festa li qatt kien hawn fir-Rabat. Viva San Pawl

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑