Aħbarijiet

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 21 TA’ DIĊEMBRU 2014 NIĊĊELEBRAW IL-LITURĠIJA TAR-RABA’ U…

AVVIŻI GĦALL-ĦADD 21 TA’ DIĊEMBRU 2014

NIĊĊELEBRAW IL-LITURĠIJA TAR-RABA’ U L-AĦĦAR ĦADD TA’ L-AVVENT

1. Għada/Illum il-Ħadd niċċelebraw il-Liturġija tar-Raba’ u l-Aħħar Ħadd ta’ l-Avvent.

– Fis-6.00pm tkompli n-Novena tal-Bambin.

2. Matul din il-Ġimgħa jkollna dawn l-attivitajiet:

a) Nhar it-Tlieta fis-6.45pm issir il-Laqgħa tal-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin.

b) Nhar l-Erbgħa Lejlet il-Milied. Fil-Parroċċa jkun hawn Quddies ta’ l-4.30pm u s-6.00pm.

Bil-lejl il-Knisja tiftaħ fl-10.30pm, fil-11.00pm jibda l-programm ta’ Kant ta’ l-Għanjiet tal-Milied mill-Grupp Tiberija Familja u l-Kummissjoni Tfal tal-Parroċċa ser tippreżenta play intitolata “Il-Presepju tat-Tafal”. Wara ssir il-priedka tradizzjonali tat-tifel mill-Abbati Brandon Farrugia.

– Il-Quddiesa Solenni tibda fl-12.00am bis-sehem tal-Kor Salve Pater Paule.

– Il-Purċissjoni tal-Bambin organiżżata mill-MUSEUM tibda fis-6.00pm mill-MUSEUM taċ-Ċagħki.

c) Il-Quddies nhar il-Ħadd ikun bħal dak tal-Ħadd iżda dik tas-6.00am ma ssirx.

d) Nhar il-Ġimgħa jibdew il-Kwaranturi. Il-ħinijiet ta’ l-Adorazzjoni jkunu mid-9.00am sa 12.00pm u t-3.00pm sas-6.00pm u wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija mis-6.30pm sat-8.00pm.

Il-Kwaranturi jkomplu nhar is-Sibt mid-9.00am sal-4.30pm u nhar it-Tnejn fl-istess ħinijiet tal-Ġimgħa.

e) Nhar is-Sibt fis-6.00pm il-Kummissjoni Familja ser torganiżża ċelebrazzjoni ta’ l-1, 5, 10, 15 u l-20 Anniversarju taż-Żwieġ. Dawk il-koppji li għalqu xi wieħed minn dawn l-Anniversarji huma mistiedna biex flimkien nirringrazzjaw lil Alla.

3. Min nhar l-Erbgħa tibda l-ġabra strina għall-Parroċċa li tkompli sa l-Ewwel tas-Sena.

4. Il-Komunita’ Ħajja Nisranija tavża li nhar it-Tlieta 30 ta’ Diċembru ser torganiżża żjara għall-San Vinċenz. Dawk interessati jikkuntattjaw lil Ms. Nikolina Borg.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-12-17 14:30:39

Mobile Uploads

Read More

It-Tielet Jum tan-Novena: "Fejn irid jigi Gesu'?" Fis-6pm Quddiesa bis-sehem tal…

It-Tielet Jum tan-Novena: “Fejn irid jigi Gesu’?”
Fis-6pm Quddiesa bis-sehem tal-ghaqdiet tar-Romol, janimaw it-Tiberija Familja u jqaddes il-Kan.Louis Suban, Arcipriet.

Read More

Ilum it-Tieni Jum tan-Novena, fis-6pm issir Quddiesa bis-sehem tal-Azzjoni Katto…

Ilum it-Tieni Jum tan-Novena, fis-6pm issir Quddiesa bis-sehem tal-Azzjoni Kattolika Xebbiet u Nisa. Iqaddes Fr.Luke Seguna, Vici Parroku. Janima l-Kor Salve Pater Paule.

Read More

Avviz mill-Kummissjoni Tfal: Nixtiequ ninfurmawkom li ghandna bzonn 3 subien bie…

Avviz mill-Kummissjoni Tfal:
Nixtiequ ninfurmawkom li ghandna bzonn 3 subien biex jiehdu sehem fil-play tal-Quddies ta’ nofs il-Lejl, u anke xi bniet. Ghalhekk inheggukom theggu lil uliedkom biex jiehdu sehem. Is-sapport taghkom huwa ferm apprezzat.
Min jixtieq jiehu sehem jikkuntattja lil Marthese Borda jew lil Janet Ferriggi jew ihalli messagg fuq din il-pagna.
Grazzi tal-ghajnuna!

Read More

Avviz mill-Kummissjoni Tfal: Filwaqt li nixtiequ nistednukom u nfakkrukom tingħa…

Avviz mill-Kummissjoni Tfal:
Filwaqt li nixtiequ nistednukom u nfakkrukom tingħaqdu magħna u tieħdu sehem għal attivitajiet li ser norganizzaw din is-sena għal żmien il-Milied ghat-tfal.
22 ta’ Diċembru 2014 6.45pm – 8.45pm Christmas Carolling fuq it-train (attivita organizzata mill-Kunsill Lokali)
24 ta’ Diċembru 2014 – 11.00pm Play – Carols – Quddies ta’nofs il-lejl
Nixtiequ ninfurmawkom li ghandna bzonn 3 subien biex jiehdu sehem fil-play tal-Quddies ta’ nofs il-Lejl, u anke xi bniet. Ghalhekk inheggukom theggu lil uliedkom biex jiehdu sehem. Is-sapport taghkom huwa ferm apprezzat.
Min jixtieq jiehu sehem jikkuntattja lil Marthese Borda jew lil Janet Ferriggi. Narawkom tfal

Read More

Illejla naghtu bidu ghan-Novena.

Illejla naghtu bidu ghan-Novena.Timeline PhotosProgramm tan-Novena tal-Milied fil-Parrocca.
Il-Prietki ser isiru minn Fr.David Cortis OSA u l-animazzjoni tkun minn diversi ghaqdiet.

Read More

Ghada naghtu bidu ghan-Novena, bis-sehem tal-Ghaqdiet tal-Parrocca. Inheggukom t…

Ghada naghtu bidu ghan-Novena, bis-sehem tal-Ghaqdiet tal-Parrocca. Inheggukom tattendu!Timeline PhotosProgramm tan-Novena tal-Milied fil-Parrocca.
Il-Prietki ser isiru minn Fr.David Cortis OSA u l-animazzjoni tkun minn diversi ghaqdiet.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-12-14 16:15:42

Read More

Ilbierah saret il-vestizzjoni tal-Abbatini l-godda. Nawguraw lil dawn l-abbatini…

Ilbierah saret il-vestizzjoni tal-Abbatini l-godda. Nawguraw lil dawn l-abbatini li jwettqu dan is-servizz mill-qalb!

Read More

Page 1 of 132 1 2 3 ... 132

Top↑