Festi

Il-postijiet ghal din l-ikla huma limitati. Hudu hsieb ibbukjaw kmieni.

Facebook photo

Festi kbar gewwa r-Rabat fl-1950 Anniversarju mill-Martirju tal-Appostlu Missierna San Pawl. Mill-24 ta’ Gunju sat-2 ta’ Lulju. Filmati ta’ David Tanti u David Camilleri.

Il-banda taghna maghrufa bhal dejjem bhala wahda mill-aqwa baned Maltin.

Facebook photo

Publikazzjoni mill-Gurnal Djocesan ta’ Siracusa, Il Cammino, li jitkellem dwar iz-zjara tal-Pawlini min Solarino fostna.

Facebook photo

Nhar il-Hadd li ghadda 5 ta’ Frar 2017 1st Rabat Scout Group attendew ghall-Quddiesa tal-10.30am fil-Parrocca taghna wara li kellhom attivita flimkien. Wara l-Quddiesa hadu ritratt tal-okkazjoni mal-istatwa ta’ San Pawl, li bhalissa tinsab barra fil-Knisja fl-okkazjoni tal-Festi specjali tal-1950 sena mill-Martirju ta’ San Pawl.

Facebook photo

Illum huwa Lejliet il-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta.
Fil-Parroċċa tagħna jkun hemm Quddies tal-4.30pm u tas-6.00pm u li fihom tiġi ċċelebrata s-Solennità ta’ din il-Festa.

Fit-8.00pm Rabat Agape Festival imtella’ mill-Fondazzjoni PAULUS fl-okkażjoni tal-Festi tal-Konverżjoni, tan-Nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta kif ukoll tal-1950 sena mill-Martirju ta’ San Pawl.

F’dan il-Kunċert ser jiġi esegwit għall-ewwel darba ‘CANTATA SAGRA PAWLINA’ kompożizzjoni tas-Sur Christopher Muscat u ORATORJU SAGRU PAWLIN test u mużika ta’ Mons. Marco Frisina. Dawn ser ikunu esegwiti mill-Orkestra Filarmonika ta’ Malta, il-Kor Jubilate Deo u solisti taħt id-direzzjoni ta’ Mons. Marco Frisina.

Facebook photo

Wirja filatelika dwar San Pawl mtellgha mill-Fondazzjoni Paulus flimkien mas-Sindku tar-Rabat, is-Sur Charles Azzopardi gewwa l-Muzew Wignacourt fl-okkazjoni tal-1950 sena mill-Martirju ta’ San Pawl.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑