Festi 2016

L-Ark Trijonfali armat gewwa Busketto Road, illum Triq Gorg Borg Olivier, fl-okkazjoni taz-zjara Rjali fl-1954.

Facebook photo

Din is-sena ser niltaqghu lkoll bhala familja wahda Pawlina ghal ikla kbira gewwa s-Sala tal-Kazin San Pawl nhar it-Tnejn 28 ta’ Dicembru. Inheggu lill-Pawlini kollha sabiex jattendu biex filwaqt li nkunu qeghdin niltaqghu f’dawn il-festi li gejjin nkomplu nghinu l-festi taghna. Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Wiehed mill-hafna bandisti li ghamlu unur lill-Banda Konti Ruggieru huwa Kilin li kiteb ukoll dwar kemm ghamlitu kburi l-Banda Konti Ruggieru.

Ciappara u l-Banda Tieghu ….

Nhar il-Hadd li gej niltaqghu lkoll flimkien sabiex infakkru lil hutna mejtin li bnew is-socjeta taghna kif nafuha llum.

Facebook photo

Id-dilettanti tal-baned u tal-marci Maltin zgur li m’ ghandhomx jitilfu dawn l-avvenimenti ….

Facebook photo

Illejla tigi ccelebrata l-festa ta’ San Luqa gewwa c-Centru Pastorali tan-Nigret. Wara l-quddies ghat-tfal fis-7.oo p.m. ikun hemm serata ta’ varjeta, b’kant, zfin, ikel u xorb, mtella’ magemb il-Kappella.

Facebook photo

Filwaqt li nhar il-Hadd filghaxija l-Banda taghna takkumpanja l-purcissjoni tal-Madonna tas-Sahha, gimgha wara, jigifieri nhar is-Sibt 24 u l-Hadd 25 t’Ottubru, tinzamm elezzjoni sabiex jigu eletti 13 -il membru ghall-hidma tal-Kumitat il-Gdid tas-Socjeta San Pawl, Banda Konti Ruggieru.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑