Festi

Fost l-ispettaklu kbir li ser jittella nhar l-Erbgha 28 ta’ Gunju fil-Pjazza tal-Parrocca fir-Rabat, ser ikollna numru ta’ projjezjonijiet 3d (3d mapping) fuq il-faccata sabiha tal-Knisja. Il-hajja ta’ San Pawl u l-kult li halla warajh rakkuntati b’mod uniku fir-Rabat, l-Erbgha 28 ta’ Gunju mid-9.00 pm ‘l quddiem.

Facebook photo

Programm tal-Festa tal-Martirju Glorjuż tal-Appostlu Missierna San Pawl

Il-Sibt 24 ta’ Ġunju 2017
7.30pm – ​Programm Annwali mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru fil-Pjazza tal-Parroċċa

Il-Ħadd 25 ta’ Ġunju 2017
Jum iż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini
8am u 12pm – ​Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.15pm – ​Pellegrinaġġ mill-Parroċċa bis-sehem tal-Fratellanza ta’ San Pawl lejn il-Knisja ta’ San Mark li jgħaddi mill-Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Pawl, San Ġuzepp, L’Isle Adam u Santu Wistin fejn nilqgħu l-Vara Titulari ta’ San Pawl mill-Parroċċa tal-Munxar Għawdex. Il-Pellegrinaġġ, akkumpanjat mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru jkompli minn Pjazza Saqqajja, Triq il-Kbira, San Pawl sal-Pjazza tal-Parroċċa. Ħruq ta’ salut, murtali u murtaletti jakkumpanjaw il-Pellegrinaġġ.
7.15pm ​Quddiesa organizzata miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini fil-Pjazza tal-Parroċċa fl-okkażjoni tal-Festa Titulari. Iqaddes il-W.R. Dun Michael Said, Kappillan tal-Munxar.

It-Tnejn 26 ta’ Ġunju 2017
Ħruġ tal-Vara Titulari min-Niċċa
8am u 12pm ​Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.00pm​ Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali.
7.00pm ​Marċ mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru fejn tallegra dawn it-toroq: Ħal Bajjada, Sant’ Agata, San Katald, Bir ir-Riebu, Emanuele Vitale, Santa Rita, u l-Pjazza tal-Parroċċa, fejn tilqa’ l-ħrug tal-Vara Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl.
8.30pm ​Ħruġ tal-Vara Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl min-Niċċa. Jitkanta l-Innu Popolari u tingħad il-Kurunella. Jinħaraq salut u kaxxa Spanjola li jakkumpanjaw il-ħruġ tal-vara. Wara li tingħata l-Barka Sagramentali, ikompli l-marċ sal-Każin San Pawl.

It-Tlieta 27 ta’ Ġunju 2017
Jum it-Tfal​
5.15pm ​Tibda dimostrazzjoni bis-sehem ta’ tfal Rabtin flimkien mal-Abbatini tal-Parroċċa organizzata mill-Kummissjoni Liturġija u l-Kummissjoni Tfal tal-Parroċċa li matulha tiżżanżan u tinġarr statwa ġdida tal-Appostlu Missierna San Pawl mill-Knisja ta’ San Franġisk sal-Parroċċa. Tieħu sehem il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru.
6.00pm​ Quddiesa għat-tfal immexxija mill-W.R. Arċipriet Kan. Louis Suban u animata mill-Grupp Tiberija Familja.
8.00pm ​Ikla f’atmosfera Pawlina fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa

L-Erbgħa 28 ta’ Ġunju 2017
L-Ewwel Jum tat-Tridu – Jum il-Fratellanza ta’ San Pawl
8am u 12pm ​Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.00pm ​Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar bis-sehem tal-Fratelli tal-Konfraternita’ ta’ San Pawl Janima l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule. Imexxi u jipprietka l-Kan. Onorarju Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Ħal Safi. Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.
8.00pm ​Wara l-Barka jkun hemm ħruq ta’ murtali u murtaletti u kaxxa infernali.
9.00pm ​Son et Lumiere ‘Apostolo Gentium’ – Minn Persekutur għall-Glorja tal-Martirju fil-Pjazza tal-Parroċċa organizzata mill-Kumitat Festi Esterni b’kollaborazzjoni mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata, is-Soċjeta’ San Pawl Banda Konti Ruġġieru, iż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini u l-Kumpless tan-Nar San Pawl, bl-għajnuna tal-korijiet tal-Parroċċa, u l-Għaqda Drammatika Rabat.

Il-Ħamis 29 ta’ Ġunju 2017 – Festa ta’ San Pietru u San Pawl
It-Tieni Jum tat-Tridu – Jum il-Komunitajiet Reliġjużi Rġiel
8am u 12pm​ Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
8.00am ​Nilqgħu fil-Parroċċa tagħna r-Relikwi tal-Qaddisin Martri San Pietru u San Pawl fi tranzlazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta flimkien mal-Kapitlu tal-Katidral ta’ San Pawl tal-Imdina.
6.00pm ​Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar bis-sehem tal-Patrijiet tal-Komunitajiet Rabtin. Janima l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule. Imexxi u jipprietka l-Kan. Onorarju Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Ħal Safi. Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.
8.00pm ​Wara l-Barka jkun hemm ħruq ta’ murtali u murtaletti u kaxxa infernali.
9.00pm ​Marċ mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tar-Rabat u l-Banda San Pietru ta’ Birżebbuġa li jgħaddi minn dawn it-toroq: Konti Ruġġieru, il-Kulleġġ, San Publiju, Santa Marija, Sant’ Antnin, Pjazza tal-Parroċċa, San Pawl u Kbira sal-Każin San Pawl fost il-briju u l-kant tal-innijiet mir-Rabtin Pawlini. Jakkumpanjaw il-marċ l-istatwi ta’ San Pawl fuq iż-Żiemel tal-Każin San Pawl ta’ Ħal Safi u l-istatwa ta’ San Pietru tas-Soċjeta’ Filarmonika San Pietru, Banda San Pietru ta’ Birżebbuġa.

Il-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju 2017
It-Tielet Jum tat-Tridu – Jum l-Għaqdiet tal-Parroċċa
8am u 12pm​ Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.00pm ​Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar bis-sehem tal-membri tal-Għaqdiet tal-Parroċċa. Janima l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule. Imexxi u jipprietka l-Kan. Onorarju Dun David Farrugia, Kappillan ta’ Ħal Safi. Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.
9.00pm ​Il-Banda Nicolo’ Isouard tal-Mosta tallegra bil-marċi u tgħaddi minn dawn it-toroq: l-Iskultura, Bir ir-Riebu, Toni Farrugia u Pawlu Inguanez fejn isir spettaklu ta’ logħob tan-nar tal-ajru sinkronizzat mal-mużika. Wara, il-marċ ikompli tul Triq Santa Barbara, Emanuele Vitale, Santa Rita għall-Pjazza tal-Parroċċa. Meta l-marċ jasal fil-Pjazza tal-Parroċċa isir spettaklu mtella’ miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini. Il-marċ ikompli tul Triq San Pawl u l-Kbira sal-Każin San Pawl akkumpanjat mill-istatwa ta’ San Pawl tas-Sezzjoni Armar tal-Munxar fost il-briju u l-kant tal-innijiet mir-Rabtin Pawlini.

Is-Sibt 1 ta’ Lulju 2017
Lejliet il-Festa
8.30am ​Quddiesa Solenni mmexxija mill-W.R. Dun Joe Fsadni flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata bil-Kant tat-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
9.00am ​Ħruq ta’ kaxxa spanjola, murtali u murtaletti.
4.30pm ​Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali mill-W.R. Kan Michael Zammit, Viċi Parroku.
6.00pm ​Quddiesa Kantata mmexxija mill-W.R. Mons. Joe Galea Curmi, Vigarju Ġenerali, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
7.00pm​ Għasar Solenni fil-Knisja Kolleġġjata
7.15pm ​Translazzjoni Solenni tar-Relikwa tad-Driegħ tal-Appostlu Missierna San Pawl meqjuma fil-Parroċċa tar-Rabat u l-Kolonna tal-Martirju meqjuma fil-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu tal-Belt Valletta mmexxija mill- E.T. Mons. Pawlu Cremona Arċisqof Emeritu u l-Fratellanza ta’ San Pawl mill-Parroċċa għall-Katidral ta’ San Pawl fl-Imdina. Din tgħaddi minn Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin u Vjal Santu Wistin, sal-Imdina. It-translazzjoni mill-Katidral tal-Imdina lejn il-Parroċċa mbagħad tkun akkumpanjata ukoll mill-membri tal-Fratellanzi tas-Sagrament tal-Belt Valletta, Ħal Safi, Munxar u n-Nadur. Il-Purċissjoni tgħaddi minn Pjazza Saqqajja, Triq il-Kbira, Triq San Pawl lura lejn il-Knisja fejn jsir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali. Ħruq ta’ salut, kaxxa Spanjola, murtali u murtaletti jakkumpanjaw it-Translazzjoni.
9.00pm ​Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tibda l-marċ fil-Pjazza tal-Parroċċa fejn tassisti għat-tlugħ tal-Konti Ruġġieru fuq il-Palk. Wara tkompli bil-marċ miz-Zuntier tal-Parroċċa u tallegra dawn t-toroq: Triq Cosmana Navarra, San Frangisk, l-Isptar, il-Kbira, San Pawl u l-Pjazza tal-Parroċċa. Matul il-marċ, il-Banda takkumpanja l-Istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl, li fuqha sar xogħol estensiv ta’ restawr tul din is-sena u li tintrafa’ fuq l-ispalla. Fi tmiem il-marċ, jiġi inawgurat proġett ġdid tal-armar fil-Pjazza tal-Parroċċa. Fl-aħħar isir it-tlugħ tal-Istatwa ta’ San Pawl taħt l-Ark fil-Pjazza tal-Parroċċa bid-daqq tal-innijiet.
10.00pm ​Ħruq ta’ murtali tal-beraq u tal-kulur u wara kaxxa infernali tal-kulur.
12.00am ​Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 2 ta’ Lulju 2017
Jum il-Festa tal-Martirju Glorjuż tal-Appostlu Missierna San Pawl
6.00am​ Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali.
7.30am ​Quddiesa għall-Fratelli u Benefatturi tal-Festi.
8.30am ​Quddiesa Solenni Konċelebrata mmexxija mill-W.R. Arċipriet Kan Louis Suban flimkien mar-Reverendissimu Kapitlu tal-Kolleġġjata u l-Kleru tal-Parroċċa. Jinseġ il-Paniġierku il-W.R. Kan. Dun Michael Zammit, Viċi Parroku.
11.00am ​Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tallegra dawn it-toroq: Virtu’, il-Kulleġġ, Pjazza tal-Parroċċa, San Pawl u l-Kbira sal-Każin San Pawl, fost il-briju u l-kant tal-innijiet mir-Rabtin Pawlini. Fil-Pjazza tal-Parroċċa jittella’ spettaklu miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini.
6.00pm ​Quddiesa Kantata bl-Għasar immexxija minn Patri Allister Aquilina OFM Conv., bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
7.00pm ​Il-Banda Nazzjonali La Vallette tibda ddoqq fuq il-Planċier fejn tilqa’ l-ħruġ tal-Purċissjoni. Wara l-ħruġ tal-Purċissjoni, tagħmel marċ mill-Każin San Pawl sal-Pjazza tal-Parroċċa, fejn tilqa’ id-dħul tal-Vara Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl lura fil-Knisja Parrokkjali.
7.00pm ​Il-Banda San Pawl ta’ Ħal Safi tibda marċ tul Triq Ġorġ Borg Olivier fejn tilqa’ l-Purċissjoni bil-Vara Titulari ta’ San Pawl fi Pjazza San Bastjan. Il-Banda tkompli l-marċ tul Triq il-Kulleġġ, fejn terġa tilqa’ l-Purċissjoni minn Triq Konti Ruġġieru. Wara l-Banda tkompli takkumpanja l-Purċissjoni fejn iddoqq innijiet Pawlini.
7.15pm ​Purċissjoni bil-Vara Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl u r-Relikwa tad-Driegħ Imqaddes ta’ San Pawl immexxija minn Patri Allister Aquilina OFM Conv., flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata u l-Kleru tal-Parroċċa tul dawn it-toroq: il-Kulleġġ, Pjazza San Bastjan, Ġorġ Borg Olivier, Konti Ruġġieru, il-Kulleġġ, Pjazza tal-Parroċċa, San Pawl, San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Santu Wistin, Pjazza tas-Saqqajja, il-Kbira, San Pawl sal-Pjazza tal-Parroċċa. Fil-Knisja ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali. Fl-aħħar jitkanta l-Innu Malti.
7.15pm ​Waqt il-ħruġ tal-Purċissjoni, jinħaraq salut, kaxxa Spanjola, u wara murtali u murtaletti jakkumpanjaw il-Purċissjoni.
9.30pm ​Ħruq ta’ murtali tal-beraq u tal-kulur.
10.00pm​Tinħaraq kaxxa infernali hekk kif l-Vara Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl tkun fil-Pjazza tal-Parroċċa.
10.15pm ​Issir l-Istqarrija tal-Fidi fil-Pjazza tal-Parroċċa u jitkanta l-Innu Popolari ‘Kienet Sejħa’.
10.30pm​ Isir id-dħul tal-Purċissjoni bil-Vara Titulari ta’ San Pawl fil-Knisja Kolleġġjata fejn tindaqq l-Antifona ‘Sancte Paule Apostole’ tas-Surmast Carlo Diacono. Wara tingħata l-Barka Sagramentali u jitkanta l-Innu Malti.

Is-Sibt 8 ta’ Lulju 2017
Preżentazzjoni tat-Trabi
6.00pm ​Quddiesa mmexxija mill-W.R. Arċipriet Kan Louis Suban, li fiha jiġu ppreżentati t-trabi li twieldu matul l-aħħar sena lil Appostlu Missierna San Pawl. Janima l-Kor tal-Grupp Tiberija Youths.

It-Tnejn 10 ta’ Lulju 2017
Dħul tal-Vara Titulari fin-Niċċa
6.30pm​ Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla mmexxija mill-W.R. Arċipriet Kan. Louis Suban u wara jsir id-dħul tal-Vara Titulari ta’ San Pawl fin-Niċċa. Jieħdu sehem elementi mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru u l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
8.00pm ​Isir BBQ fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa b’risq il-Festi Esterni.

Il-Mużika tat-Tridu tkun tas-Surmast Vincenzo Ciappara u titmexxa mill-Assistent Surmast is-Sur Carmel Borg. Il-Muzika ta’ lejliet u nhar il-Festa tkun tas-Surmast Carlo Diacono u titmexxa mill-Mro. Raymond Sciberras. Jieħdu sehem il-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule u elementi mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru.

In-nar kollu dak tal-ajru u dak tal-art ġie maħdum mid-Dilettanti tan-Nar Rabtin Pawlini, ġewwa l-Kumpless tan-Nar San Pawl A.D.1990.

Il-programm tal-festa fid-dettall …

Facebook photo

Nhar it-Tlieta li gej ….

Facebook photo

Bhal-lum gimgha nzanznu statwa gdida ghal purcissjoni tat-tfal mahduma min Shawn Saliba fuq dik ta’ Melchiorre Gafa li tinsab fuq l-artal tal-Grotta.

Facebook photo

Jiehdu sehem ukoll fis-Son et Lumiere ta’ nhar l-Erbgha 28 ta’ Gunju l-Legio X Fretensis li joholqu re enactments fuq perjodu tar-Rumani.

Facebook photo

Nhar il-Hadd li gej, avveniment storiku hekk kif taqsam il-fliegu ghall-ewwel darba Vara Titulari Ghawdxija, dik ta’ San Pawl mill-Parrocca tal-Munxar, mahduma min Wistin Camilleri. Nilqghu bi hgarna lill-komunita Munxarija gewwa r-Rabat.

Facebook photo

Nhar is-Sibt li gej fil-Pjazza tal-Parrocca.

Facebook photo

Spettaklu kbir fil-Pjazza tal-Parrocca nhar l-Erbgha 28 ta’ Gunju b’bosta atturi maghrufin, zeffiena, korijiet, il-Banda Konti Ruggieru, il-Legio X Fretensis u projjezjonijiet 3d mapping fuq il-faccata tal-Parrocca.

Ir-rakkont tal-hajja ta’ San Pawl u l-kult Pawlin fir-Rabat kif qatt ma rajtuh.

Facebook photo

Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017
Jum is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu
6.00am Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali.
7.30am Quddiesa għall-benefatturi ħajjin u mejtin.

9.00am Quddiesa Solenni Konċelebrata u mmexxija mill-W.R. Patri Michael Attard OFM, Kappillan ta’ San Pawl il-Baħar, akkumpanjat mir-Reverendissmu Kapitlu tal-Kolleġġjata, il-Kleru u r-Reliġjużi tal-Parroċċa. Wara tibda l-Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, b’waqfa fil-Knisja tal-Frangiskani Konventwali. Jakkumpanjaw it-tfal tal-Praċett u r-Rabat Scouts Group.

10.00am Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tilqa’ l-ħruġ tal-Purċissjoni u tkompli takkumpanja bid-daqq ta’ innijiet sagri. Murtaletti jakkumpanjaw il-Purċissjoni.

12.00pm Quddiesa letta animata mill-Grupp Tiberija Youths.

Filghaxija:
6.00pm Quddiesa Solenni Konċelebrata mmexxija mill-W.R. Mons. Frans Abdilla Vigarju Episkopali tal-Parroċċi u Kleru. Matulha jsir l-Għasar Solenni bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule. Wara toħroġ il-Purċissjoni Solenni bis-Santissimu Sagrament, b’waqfiet fil-Knisja tal-Franġiskani Minuri u fil-Knisja tal-Agostinjani. Hekk kif il-Purċissjoni tasal ħdejn il-Knisja ta’ San Mark, l-Orkestra Valletta Ensemble takkumpanja f’mument ta’ talb. Xħin il-purċissjoni tasal fil-Pjazza tal-Parroċċa jkun hemm ħin ta’ adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat. Mad-dħul tal-Purċissjoni fil-Knisja Parrokkjali ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali. Murtali u murtaletti jakkumpanjaw il-Purċissjoni.

6.30pm Marċ mill-Banda Nicolo’ Isouard tal-Mosta minn Triq ir-Rebħa, Triq San Pawl, sal-Pjazza tal-Parroċċa u wara tkompli takkumpanja il-Purċissjoni.

8.45pm Wara l-Barka Sagramentali, il-Banda Nicolo’ Isuoard tagħmel marċ mill-Pjazza tal-Parroċċa għal Triq San Pawl u Triq il-Kbira sal-Każin San Pawl. L-Orkestra Valletta Ensemble tkompli b’kunċert ta’ mużika fil-Pjazza tal-Parroċċa.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑