Festi

Nirringrazzjaw mhux biss lil hafna membri li attendew ghall-laqgha llejla, izda kif intqal fl-istess laqgha, nirringrazzjaw lil dawk kollha li hadmu sabiex kellna, s-sena l-ohra, l-ikbar festa li qatt kien hawn fir-Rabat. Viva San Pawl

Facebook photo

Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Infakkru l-memorja tas-Sur Vincent Galea li ghadda ghal hajja ta’ dejjem ilbierah. Is-Sur Galea kien wiehed mill-benefatturi tal-Kbisja u tal-festi taghna. Il-Mulej jaghtih il-mistrieh ta’ dejjem.

Facebook photo

B’soghba kbira naghtu tislima lis-Sur Winston Zammit minn tas-Sliema. Winston ma kienx mir-Rabat izda ta s-servizz tieghu fil-festi taghna kif u meta kien mehtieg. Kiteb diversi artikli fil-ktieb tal-festa kif ukoll ta’ sehem attiv fir-Radju Pawlin. F’dawn ir-ritratti fil-fatt jidher flimkien ma George Camilleri jikkumenta l-andament tal-purcissjoni ta Corpus Domini. L-ahhar bicca xoghol li wettaq b’reqqa kbira kienet l-istorja tal Kazin San Pawl u l-Banda Konti Ruggieru li ser jigi ppublikat fi ktieb is-sena d-diehla. Hu dar il- minuti u l-korrispondenza kollha u kien ferhan li dan se jigi ppublikat. Nirringrazzjawh billi nzommuh fit-talb taghna. Il-funeral tieghu ser isir nhar it-Tnejn fis-2.00pm fil-knisja tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema.

Facebook photo

Ilbierah gewwa l-mahzen tal-festa lqajna ammont sabih ta’ persuni li gew jaraw il-hidma ta’ restawr ghaddejja b’mod partikolari fuq l-Ark Trijonfali. Nghatat ukoll spjegazzjoni, mhux biss tax-xoghol li qed isir, izda anki tar-raguni wara armar bhal ma huwa Ark Trijonfali fil-festi taghna u informazzjoni ohra.

Grazzi lil kulhadd tal-attendenza sabiha.

Facebook photo

Kulhadd mistieden jattendi ghal din il-laqgha ta’ informazzjoni li matulha ser ninfurmawkom ahjar fuq dak li sar s’issa fuq l-Ark u dak li ghad irid isir. Gewwa l-mahzen tal-festa. Nhar il-Gimgha li gej. Fis-7.00 pm.

Facebook photo

Bhall-lum gimgha gewwa l-Kazin San Pawl.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑