Festi 2016

Nhar il-Gimgha ser issir fenkata gewwa l-Imtahleb b’muzika country live ma Marlene. Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom b’messagg privat fuq din il-pagna.

Facebook photo

Loghob Ghal Kulhadd 2016

Illejla tibda d-disgha edizzjoni tal-Loghob Ghal Kulhadd … Ikel, xorb u divertiment garantit.

Hudu hsieb ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Infakkru li hekk kif madwar pajjizna qed tigi ccelebrata l-Assunta, il-Banda taghna ukoll qed tiprepara zewg servizzi ghal din il-festa, l-ewwel wiehed nhar it-Tnejn fil-Mosta u mbaghad il-Hadd ta’ wara gewwa Had Dingli. Nawguraw lil popli ta’ dawn iz-zewg irhula girien taghna l-festa t-tajba.

Facebook photo

Il-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl haseb sabiex waqt li delegazzjoni sabiha Rabtija tinsab ghal festa ta’San Pawl gewwa Solarino jaghmel prezentazzjoni bil-kollaborazzjoni tal-Arcipriet u l-Kapitlu lill-poplu ta’ Solarino, rahal li mieghu bnejna fratellanza marbuta mal-imhabba taghna lejn San Pawl. L-istess ghamilna lill-poplu ta’ Palazzolo, rahal iehor li jiccelebra lill-Appostlu tal-Gnus, fejn wara li ttehidna god-dar privata fil-kampanja tal-familja Pizzo ghal ikla kbira li saret ad unur taghna, saret il-prezentazzjoni tal-gebla tal-Grotta sabiex jinzammu min dawn il-komunitajiet. Viva San Pawl

Facebook photo

Ghal darb’ohra l-Kumitat Festi Esterni jerga jtenni r-ringrazzjamenti tieghu lil kull min b’xi mod jew iehor ta xi sehem sabiex setgha kellna festi tant kbar ftit tal-granet ilu. Ilbierah iltqajna l-volontiera kollha flimkien ghal ikla fuq iz-zuntier li matulha gie muri wiehed min 3 dvd’s b’filmati tal-Irxoxt, Corpus u l-festa ta’ San Pawl ghal prezz ta’ €12 biss. Dawk li huma interssati jakwistaw kopja jinfurmaw lil xi membru tal-kumitat jew jibghatu messagg privat fuq din il-pagna.

Facebook photo

Inghaqdu maghna.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑