Aħbarijiet

Filwaqt li ghada jibda l-process ghal hatra ta' kumitat gdid ghas-snin 2014 – 20…

Filwaqt li ghada jibda l-process ghal hatra ta’ kumitat gdid ghas-snin 2014 – 2016 b’ seduta generali fis-7.oo p.m. gewwa l-Kazin San Pawl, gewwa l-mahzen ghaddej gmielu x-xoghol fir-restawr tal-Ark Trijonfali taghna u fil-gbir ta’ fondi. Proset lil kulhadd.

Read More

Illejla fis-6.30pm

Illejla fis-6.30pmCover Photos

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-10-22 12:12:28


Iz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca taghna

Tifkira taz-Zjara tal-Papa Gwanni Pawlu II fil-Parrocca u s-Santwarju tal-Grotta taghna. Dawn ir-ritratti qed jittellghu fl-okkazjoni tal-Kanonizzazjoni ta’ dan il-Papa Qaddis.

Read More

Nhar il-Hamis it-tieni Sessjoni fis-6.30p.m. Narawkom!

Nhar il-Hamis it-tieni Sessjoni fis-6.30p.m. Narawkom!Cover Photos

Read More

Hekk kif il-Papa Franġisku laqa' r-riżenja tal-E.T. Mons. Pawlu Cremona, issa ng…

Hekk kif il-Papa Franġisku laqa’ r-riżenja tal-E.T. Mons. Pawlu Cremona, issa ngħata t-titlu ta’ Arċisqof Emeritu ta’ Malta.

Permezz ta’ dan is-sit nirringrazzjaw mill-qalb lill-Eccellenza Tieghu Mons.Cremona f’isem il-Parrocca Rabtija ta’ dawn is-seba’ snin bhala r-raghaj taghna u nweghduh it-talb taghna!

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2014-10-18 14:32:25

Read More

Ghada fis-6.30pm. Narawk!

Ghada fis-6.30pm. Narawk!Cover Photos

Read More

Il-Hamis li gej tibda l-Assemblea Parrokkjali fis-6.30p.m. Ser niltaqghu fis-Sal…

Il-Hamis li gej tibda l-Assemblea Parrokkjali fis-6.30p.m. Ser niltaqghu fis-Sala tac-Centru Pastorali San Pawl. Inheggu lir-Rabtin biex jattendu bi hgarhom u jaghtu s-sehem taghhom!Cover Photos

Read More

Fir-ritratt jidher il-Papa Pawlu VI li ser jigi beatifikat fid-19 ta' Ottubru, f…

Fir-ritratt jidher il-Papa Pawlu VI li ser jigi beatifikat fid-19 ta’ Ottubru, fil-Pjazza ta’ San Pietru, Ruma, fi-tmiem tal-quddiesa li ser tghalaq is-Sinodu dwar il-familja. Hawn il-Papa Pawlu VI qieghed jigi pprezentat ir-relikwa tad-Driegh ta’ San Pawl meqjuma fil-Kolleggjata tar-Rabat mill-Arcipriet ta’ dak iz-zmien, Mons.Pawl Attard fl-1964.

Read More

Matul din il-gimgha qed tigi ccelebrata wkoll il-Festa ta' San Luqa gewwa c-Cent…

Matul din il-gimgha qed tigi ccelebrata wkoll il-Festa ta’ San Luqa gewwa c-Centru Pastorali tan-Nigret li tilhaq il-qofol taghha bil-Quddiesa f’Jum il-Festa, nhar is-Sibt li gej.
Awguri lill-komunita’ u l-ghaqdiet tan-Nigret!


Cover Photos

Read More

Page 1 of 125 1 2 3 ... 125

Top↑