Festi 2016

Zommu din id-data vojta …. izjed dettalji l’ quddiem … Viva San Pawl

Facebook photo

Izjed coverage fuq il-gurnali ….

Coverage fil-gurnal It-Torca tal-festi specjali Rabtin fl-okkazjoni tal-1950 Anniversarju mill-Martirju ta’ San Pawl.

Facebook photo

Infakkru li ghada filghodu jixxandar il-programm Marci u Bandalori b’marci ta’ Guzeppi Azzopardi, bandist tal-Banda Konti Ruggieru. Il-programm tkunu tistghu tisimghuh il-kazin stess mal-bar li jkun miftuh bhal kull nhar ta’ Hadd filghodu biex jilqa l-familja kbira Pawlina fi hdanu.

Ir-Rabat ikompli jiprepara biex jilqa l-Vara Titulari fis-Sena li fiha qed jitfakkar l-1950 Anniversarju mill-Martirju ta’San Pawl.

Facebook photo

Nhar il-Hadd li gej wara l-ahbarijiet tat-8.00a.m. fuq Radio 101, il-programm Marci u Bandalori se jkun kollu kemm hu ddedikat lil Mro. Guzeppi Azzopardi u ghaldaqstant se jindaqqu marci mill-pinna tieghu li lkoll jinsabu fl-arkvju rikk tal-Banda Konti Ruggieru. Inheggukhom issegwu l-programm imtella min Joseph Chetcuti.

Facebook photo

Lejliet il-festa tan-Nawfragju ta’ San Pawl gewwa l-Parrocca taghna.

Facebook photo

Viva l-Appostlu Missierna San Pawl.

Facebook photo

Il-Programm Muzikali li se ttella l-Banda Konti Ruggieru gewwa l-Proto-Parrocca u Kolleggjata Rabtija nhar il-25 ta’ Jannar, festa tal-Konverzjoni ta’ San Pawl. Inheggukom tattendu lkoll.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑