FestiFeasts

Nistednukhom tinghaqdu maghna fl-Imtahleb. Ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Illejla tigi ccelebrata l-festa ta’ San Pawl gewwa r-rahal pittoresk ta’ Hal Safi. Filwaqt li nheggu iktar Rabtin jinghaqdu mal-hafna membri tal-kumitati li ser jattendu llejla, nawguraw il-festa t-tajba lil Hal Safin kollha.

Il-President, kumitat u membri juru soghba ghall-hsarat li sehhew gewwa l-Knisja tal-Frangiskani ta’ Santa Marija ta’ Gesu. Filwaqt li nuru s-solidarjeta mal-komunita’ Frangiskana u Guzeppina nirringrazzjaw lill-Alla li ma wegga hadd.

Loghob Ghal Kulhadd 2017 .. mit-Tlieta 22 sas-Sibt 26 t’Awwissu.

Facebook photo

Illejla l-Banda taghna gewwa Hal Lija.

Facebook photo

Illejla ser isir pellegrinagg li matulu ser tingieb l-Istatwa ta’ San Pietru tal-Banda Birzebbugia gewwa r-Rabat quddiem il-Grotta ta’ San Pawl fis-6.00 pm. Inheggukhom tinghaqdu mal-Arcipriet sabiex nilqghu dan il-pellegrinagg.

Facebook photo

Ghadhom kif saru prezentazzjonijiet reciproci bejn l-Ghaqda taghna u l-Banda Birzebbugia waqt il-festa ta’ San Pietru f’ Birzebbugia bhala kommemorazzjoni tal-festi centinarji li fihom ppartecipajna flimkien fiz-zewg festi.

Facebook photo

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

San Pawl fil-Parrocca - 2011

2011 Feasts:

Top↑