Aħbarijiet

Pawl free download

San Pawl Rabat Malta 2014.mp3, Play · Download. Removing a pawl from a powerway hub 50mm chinese carbon clincher to increase rolling …

Read More

Migja Ta San Pawl free download

March Ta’ Filoghdu San Pawl Rabat 2014.mp3, Play · Download · Iċċelebrata l – festa ta’ San Pawl nawfragu..mp3, Play · Download · Fejn seħħ eżatt …

Read More

San Pawl Jiftaħ L free download

San Pawl Rabat – Issibt 2010..mp3, Play · Download · L – aħħar irtokki, u jibda lKarnival!..mp3, Play · Download · Festa San Pawl – Munxar Għawdex …

Read More

MusicFree

San Pawl Rabat – Issibt 2010..mp3, Play · Download · Festa San Pawl – Munxar Għawdex 2012.mp3, Play · Download · L – aħħar irtokki, u jibda …

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2015-06-23 16:09:08


Timeline Photos
Ghada t-Tlieta 23 ta’ Ġunju 2015 – Jum iz-Zghazagh
7.00pm – Quddiesa organiżżata miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini fil-Pjazza tal-Parroċċa fl-okkażjoni tal-Festa Titulari.

Read More

Illejla fis-7.oo p.m. il-quddiesa taz-zghazagh li ssir fil-Pjazza tal-Parrocca….

Illejla fis-7.oo p.m. il-quddiesa taz-zghazagh li ssir fil-Pjazza tal-Parrocca. Kulhadd mistieden jattendi sabiex nibdew il-festa ta’ San Pawl bl-isbah mod possibbli.

Read More

Ghada t-Tlieta 23 ta’ Ġunju 2015 – Jum iz-Zghazagh 7.00pm – Quddiesa organiżżata…

Ghada t-Tlieta 23 ta’ Ġunju 2015 – Jum iz-Zghazagh
7.00pm – Quddiesa organiżżata miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini fil-Pjazza tal-Parroċċa fl-okkażjoni tal-Festa Titulari.

Read More

Parroċċa San Pawl, Rabat's Facebook Wall 2015-06-21 15:11:19

Read More

Programm tal-Festa tal-Martirju Glorjuż tal-Appostlu Missierna San Pawl It-Tlie…

Programm tal-Festa tal-Martirju Glorjuż tal-Appostlu Missierna San Pawl

It-Tlieta 23 ta’ Ġunju 2015
7.00pm Quddiesa organiżżata miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini fil-Pjazza tal-Parroċċa fl-okkażjoni tal-Festa Titulari.

Il-Ħadd 28 ta’ Ġunju 2015
Jum it-Tfal
9.30am Tibda dimostrazzjoni bis-sehem ta’ tfal Rabtin flimkien mal-Abbatini tal-Parroċċa organiżżata mill-Kummissjoni Liturġija u l-Kummissjoni Tfal tal-Parroċċa li matulha tinġarr statwa tal-Appostlu Missierna San Pawl mill-Museum tas-Subien sal-Parroċċa. Tieħu sehem il-Banda Konti Ruġġieru.
10.30am Quddiesa animata għat-tfal mmexxija mill-W.R. Arċipriet Kan. Louis Suban u animata mill-Grupp Tiberija Familja.

It-Tnejn 29 ta’ Ġunju 2015
Festa ta’ San Pietru u San Pawl
8am u 12pm Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
8.00am Nilqgħu fil-Parroċċa tagħna r-Relikwa tal-Qaddisin Marti San Pietru u San Pawl fi tranzlazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta flimkien mal-Kapitlu tal-Katidral ta’ San Pawl tal-Imdina.
6.00pm Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali.
6.30pm Marċ mill-Banda Ċittadina Konti Ruġġieru fejn tallegra dawn it-toroq: Triq Karmena Muscat, Triq Ħal Bajjada, Triq Sant’ Agata, Triq San Katald, Triq Bir ir-Riebu, Triq Emanuele Vitale, Triq Santa Rita, u l-Pjazza tal-Parroċċa, fejn tilqa’ l-ħrug tal-Istatwa Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl.
8.30pm Ħruġ tal-Istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl min-Niċċa. Jitkanta l-Innu Popolari u tingħad il-Kurunella. Jinħaraq salut u kaxxa Spanjola li jakkumpanjaw il-ħruġ tal-istatwa. Wara tingħata l-Barka Sagramentali. Wara jkompli l-marċ sal-Każin San Pawl.

L-Erbgħa 1 ta’ Lulju 2015
L-Ewwel Jum tat-Tridu – Jum l-Għaqdiet tal-Parroċċa
8am u 12pm Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.00pm Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar bis-sehem tal-Għaqdiet fi ħdan il-Parroċċa. Janima l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule. Imexxi u jipprietka Fr Brandon Gatt. Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u l-Barka Sagramentali.
8.00pm Wara l-Barka jkun hemm ħruq ta’ murtali u murtaletti u kaxxa infernali.
8.30pm Serata Pawlina fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.

Il-Ħamis 2 ta’ Lulju 2015
It-Tieni Jum tat-Tridu – Jum il-Fratellanzi
8am u 12pm Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.00pm Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar bis-sehem tal-Fratellanzi tal-Parroċċa. Janima l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule. Imexxi u jipprietka Fr Brandon Gatt. Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u l-Barka Sagramentali.
8.00pm Wara l-Barka jkun hemm ħruq ta’ murtali u murtaletti u kaxxa infernali.
9.00pm Programm Mużikali mill-Banda Ċittadina Konti Ruġġieru fil-Pjazza tal-Parroċċa, imtella’ mis-Socjeta’ San Pawl, Banda Konti Ruġġieru u l-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl. Fi tmiem il-Programm titella’ l-Istatwa tal-Konti Ruġġieru fuq il-Palk akkumpanjata bid-daqq tal-Innu.
Il-Ġimgħa 3 ta’ Lulju 2015
It-Tielet Jum tat-Tridu – Jum id-Devoti Pawlini
8am u 12pm Ħruq ta’ murtali u murtaletti.
6.00pm Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar bis-sehem tal-Parroċċi ta’ San Pawl minn madwar Malta u Għawdex. Janima l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule. Imexxi u jipprietka Fr Brandon Gatt. Wara tingħad il-Kurunella, jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u l-Barka Sagramentali.
9.00pm Il-Banda Nicolo’ Isouard tal-Mosta tallegra bil-marċi u tgħaddi minn dawn it-toroq : Triq Pierre Muscat, Bir ir-Riebu, Toni Farrugia u Pawlu Inguanez, fejn isir spettaklu ta’ logħob tan-nar tal-ajru sinkronizzat mal-mużika bis-sistema Pyrosure. Wara, il-marċ ikompli tul Triq Santa Barbara, Triq Emanuele Vitale, Triq Santa Rita għall-Pjazza tal-Parroċċa. Meta l-marċ jasal ġewwa l-Pjazza tal-Parroċċa isir spettaklu mtella’ miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini. Wara, il-marċ ikompli tul Triq San Pawl u Triq il-Kbira sal-Każin San Pawl.

Is-Sibt 4 ta’ Lulju 2015
Lejliet il-Festa
8.30am Quddiesa Solenni mmexxija minn Mons. Ġwann Azzopardi flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata bil-Kant tat-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
9.00am Ħruq ta’ kaxxa spanjola, murtali u murtaletti.
4.30pm Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali.
6.00pm Quddiesa Kantata mmexxija mill-Kanonku Onorarju Dun Joe Cilia, Arċipriet tal-Birgu, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
7.00pm Translazzjoni Solenni tar-Relikwija tal-Appostlu Missierna San Pawl immexxija mill-Kanonku Onorarju Dun Joe Cilia, Arċipriet tal-Birgu mill-Parroċċa għall-Kappella Ta’ Duna. It-Tranzlazzjoni Solenni mbagħad tgħaddi minn Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Pjazza L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Triq l-Isptar, Triq il-Kbira, Triq San Pawl u lura għall-Knisja Kolleġġjata u Arċipretali ta’ San Pawl. Fil-Knisja jsir Għasar Solenni, Salve Regina, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali. Ħruq ta’ Salut, Kaxxa Spanjola, murtali u murtaletti jakkumpanjaw it-Translazzjoni.
9.00pm Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tallegra dawn t-toroq : Triq Cosmana Navarra, Triq San Frangisk, Triq il-Kbira, Triq San Pawl u l-Pjazza tal-Parroċċa. Matul il-marċ, il-Banda takkumpanja l-Istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl li tintrafa’ fuq l-ispalla, u tassisti għat-tlugħ tal-Istatwa taħt l-Ark bid-daqq tal-innijiet.
10.00pm Ħruq ta’ murtali tal-beraq u tal-kulur u wara kaxxa infernali tal-kulur.
12.00am Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 5 ta’ Lulju 2015
Jum il-Festa tal-Martirju Glorjuż tal-Appostlu Missierna San Pawl
6.00am Quddiesa tal-Komunita’ Parrokkjali.
7.30am Quddiesa għall-Fratelli u Benefatturi tal-Festi.
8.30am Quddiesa Solenni Konċelebrata mmexxija mir-Reverendissimu Kapitlu tal-Kolleġġjata u l-Kleru tal-Parroċċa. Jinseġ il-Paniġierku il-Wisq Reverendu Dun Christopher Galea, Kappillan ta’ Ħal Għargħur.
10.00am Il-Banda Konti Ruġġieru tallegra dawn it-toroq: Triq Virtu’, Triq il-Kulleġġ, Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Pawl u Triq il-Kbira sal-Każin San Pawl, fost il-briju u l-kant tal-innijiet mir-Rabtin Pawlini. Fil-Pjazza tal-Parroċċa jittella’ spettaklu miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini.
6.00pm Quddiesa Kantata bl-Għasar immexxija minn Fr.Michael Zammit bis-sehem tal-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
7.00pm Il-Banda Nazzjonali La Vallette tibda ddoqq fuq il-Planċier fejn tilqa’ l-ħruġ tal-Purċissjoni. Wara l-ħruġ tal-Purċissjoni, tagħmel marċ mill-Każin San Pawl sal-Pjazza tal-Parroċċa, fejn tilqa’ d-dħul tal-Istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl lura fil-Knisja Parrokkjali.
7.00pm Il-Banda San Pawl ta’ Ħal Safi tibda marċ tul Triq Ġorġ Borg Olivier fejn tilqa’ l-Purċissjoni bl-Istatwa ta’ San Pawl fi Pjazza San Bastjan. Il-Banda tkompli l-marċ tul Triq il-Kulleġġ, fejn terġa tilqa’ l-Purċissjoni minn Triq Konti Ruġġieru. Wara l-Banda tkompli takkumpanja l-Purċissjoni fejn iddoqq Innijiet Pawlini.
7.15pm Purċissjoni bl-Istatwa Titulari tal-Appostlu Missierna San Pawl u r-Relikwa tad-Driegħ Imqaddes ta’ San Pawl immexxija mill-Kanonku Dun David Cilia flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata u l-Kleru tal-Parroċċa tul Triq il-Kulleġġ, Pjazza San Bastjan, Triq Ġorġ Borg Olivier, Triq Konti Ruġġieru, Triq il-Kulleġġ, Pjazza tal-Parroċċa, Triq San Pawl, Triq San Ġużepp, Triq L’Isle Adam, Triq Santu Wistin, Pjazza tas-Saqqajja, Triq il-Kbira, Triq San Pawl sal-Pjazza tal-Parroċċa. Fil-Knisja ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali. Fl-aħħar jitkanta l-Innu Malti.
7.15pm Waqt il-ħruġ tal-Purċissjoni, jinħaraq salut, kaxxa infernali, baraxxi u wara murtali u murtaletti jakkumpanjaw il-Purċissjoni.
9.30pm Ħruq ta’ murtali tal-kulur.
10.30pm Tinħaraq kaxxa infernali hekk kif l-Istatwa tal-Appostlu Missierna San Pawl tkun fil-Pjazza tal-Parroċċa.

It-Tnejn 13 ta’ Lulju 2015
Dħul tal-Istatwa Titulari fin-Niċċa
6.00pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla mill-W.R. Arċipriet Kan. Louis Suban u wara jsir id-dħul tal-Istatwa Titulari ta’ San Pawl fin-Nicca. Jieħdu sehem elementi mill-Banda Konti Ruġġieru u l-Kor Parrokkjali Salve Pater Paule.
8.00pm Isir BBQ fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa b’risq il-Festi Esterni.


Cover Photos

Read More

File:Malta – Rabat-Mgarr

File:Malta – Rabat-Mgarr – Triq San Pawl tal-Qliegha – Bingemma Valley + Victoria Lines 07 ies.jpg. From Wikimedia Commons, the free media …

Read More

Page 1 of 173 1 2 3 ... 173

Top↑