Festi

B’soghba kbira naghtu tislima lis-Sur Winston Zammit minn tas-Sliema. Winston ma kienx mir-Rabat izda ta s-servizz tieghu fil-festi taghna kif u meta kien mehtieg. Kiteb diversi artikli fil-ktieb tal-festa kif ukoll ta’ sehem attiv fir-Radju Pawlin. F’dawn ir-ritratti fil-fatt jidher flimkien ma George Camilleri jikkumenta l-andament tal-purcissjoni ta Corpus Domini. L-ahhar bicca xoghol li wettaq b’reqqa kbira kienet l-istorja tal Kazin San Pawl u l-Banda Konti Ruggieru li ser jigi ppublikat fi ktieb is-sena d-diehla. Hu dar il- minuti u l-korrispondenza kollha u kien ferhan li dan se jigi ppublikat. Nirringrazzjawh billi nzommuh fit-talb taghna. Il-funeral tieghu ser isir nhar it-Tnejn fis-2.00pm fil-knisja tas-Sacro Cuor f’Tas-Sliema.

Facebook photo

Ilbierah gewwa l-mahzen tal-festa lqajna ammont sabih ta’ persuni li gew jaraw il-hidma ta’ restawr ghaddejja b’mod partikolari fuq l-Ark Trijonfali. Nghatat ukoll spjegazzjoni, mhux biss tax-xoghol li qed isir, izda anki tar-raguni wara armar bhal ma huwa Ark Trijonfali fil-festi taghna u informazzjoni ohra.

Grazzi lil kulhadd tal-attendenza sabiha.

Facebook photo

Kulhadd mistieden jattendi ghal din il-laqgha ta’ informazzjoni li matulha ser ninfurmawkom ahjar fuq dak li sar s’issa fuq l-Ark u dak li ghad irid isir. Gewwa l-mahzen tal-festa. Nhar il-Gimgha li gej. Fis-7.00 pm.

Facebook photo

Bhall-lum gimgha gewwa l-Kazin San Pawl.

Facebook photo

Din il-gimgha, fir-Rabat, fil-Knisja tal-Frangiskani Konventwali ssir il-festa tal-Madonna tas-Sahha. Nhar il-Hadd il-purcissjoni devota tkun akkumpanjata mill-Banda Cittadina Konti Ruggieru.

Facebook photo

Tkompli l-hidma gewwa l-mahzen min ghadd kbir ta’ volontiera li min qalbhom jaghtu hinhom u sahhithom sabiex jigi restawrat l-armar. Bhalissa ghaddejja hidma fuq ir-restawr tal-Ark Trijonfali fost oggetti ohra.

Facebook photo

Ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Il-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini u San Pawl isellem il-memorja ta’ Louis Bugeja maghruf ahjar bhala l-Brajmu li ghal numru ta’ snin hadem il-loghob tan-nar ghal festi taghna. Il-funeral ser isir nhar is-Sibt fit-8.30 am fil-Parrocca ta’ San Pawl. Il-Mulej jaghtih il-mistrieh ta’ dejjem.

Facebook photo

Nistednukhom tinghaqdu maghna fl-Imtahleb. Ibbukjaw il-postijiet taghkom.

Facebook photo

Illejla tigi ccelebrata l-festa ta’ San Pawl gewwa r-rahal pittoresk ta’ Hal Safi. Filwaqt li nheggu iktar Rabtin jinghaqdu mal-hafna membri tal-kumitati li ser jattendu llejla, nawguraw il-festa t-tajba lil Hal Safin kollha.

San Pawl fil-Parrocca - 2011Informazzjoni:

Festi 2012:

Festi 2011:

Top↑