Festi

Nibdew illejlaIkel Missirijietna - Serati divertenti għall-familja kollha. Esperjenza kulinari Maltija, b'ikel Malti ġenwin imsajjar fil-kċina tagħnaIssib ukoll diversi attrazzjonijiet oħra tipiċi Maltin u sezzjonijiet divertenti għat-tfal ukollIllum u għada mis-6.30pm 'il quddiem u l-Ħadd 4 ta' Ġunju mid-9.30am 'il quddiem, fuq iz-Zuntier tal-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Aktar kmieni llum waqt intervista fuq NetFM bi preparazzjoni għall-Festa ta' Corpus Domini fir-Rabat ... See MoreSee Less
View on Facebook
Programm tal-Festa Prinċipali u Solenni tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej iċċelebrata fil-Knisja Appostolika, Arċimatriċi, Kolleġġjata, Bażilika u Proto-Parrokkjali ta’ San Pawl fir-Rabat MaltaIs-Sibt 10 ta’ Ġunju 2023 – Festa ta’ Corpus Domini4.30pm Quddiesa tal-Ewwel Tqarbina għat-tfal tal-Parroċċa. Janima l-Kor tat-Tfal.It-Tnejn 12 ta’ Ġunju 20239.00am Purċissjoni u Quddiesa għat-Tfal tal-Ewwel Tqarbina mill-Iskola Primarja sal-Parroċċa.It-Tlieta 13 ta’ Ġunju 2023 – Jum il-Morda u l-Anzjani10.00am Quddiesa għall-morda u l-anzjani mill-W.R. Kan. Joseph Galea li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda.7.00pm Serata Mużiko-Reliġjuża ‘L-Ewkaristija u San Tumas d’Aquino’, fil-Bażilika.L-Erbgħa 14 ta’ Ġunju 2023L-Ewwel Jum tat-Tridu: L-Ewkaristija li tgħaqqadna: Jum il-Paċi8am u 12pm Ħruq ta’ murtali.8.00am Quddiesa bi ħsieb qasir fuq l-Ewkaristija.8.30am Esposizzjoni Ewkaristika sa 12pm u mill-4pm sas-6.00pm.6.30pm Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar. Imexxi l-W.R. Kan Louis Farrugia, jipprietka l-W.R. Kan Luke Cutajar, u janima l-Kor Bażilika San Pawl. Wara jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.8.00pm Ħruq ta’ kaxxa u murtaletti.Il-Ħamis 15 ta’ Ġunju 2023It-Tieni Jum tat-Tridu: L-Ewkaristija: ħobż għall-għixien: Jum il-Karità 8am u 12pm Ħruq ta’ murtali.8.00am Quddiesa bi ħsieb qasir fuq l-Ewkaristija.8.30am Esposizzjoni Ewkaristika sa 12pm u mill-4pm sas-6.00pm.6.30pm Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar. Imexxi l-W.R. Kan Joe Cilia, jipprietka l-W.R. Kan Luke Cutajar, u janima l-Kor Bażilika San Pawl. F’din il-Quddiesa jiġi ppreżentat l-ikel u donazzjonijiet lid-Dar tal-Kleru. Wara jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.8.00pm Ħruq ta’ kaxxa u murtaletti.Il-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju 2023It-Tielet Jum tat-Tridu: L-Ewkaristija tiġborna biex nimxu wara Ġesù: Jum il-Fratellanzi8am u 12pm Ħruq ta’ murtali.8.00am Quddiesa bi ħsieb qasir fuq l-Ewkaristija.8.30am Esposizzjoni Ewkaristika sa 12pm u mill-4pm sas-6.00pm.6.30pm Quddiesa Kantata u Konċelebrata bl-Għasar. Imexxi l-W.R. Kan Timon Mercieca, jipprietka l-W.R. Arċipriet Kan Joseph Mizzi, u janima l-Kor Bażilika San Pawl. Fil-Quddiesa ssir il-Professjoni Solenni tal-Fratelli u Konsorelli tal-Fratellanzi tal-Parroċċa. Wara jitkanta l-Innu tat-Tridu u ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.8.00pm Ħruq ta’ kaxxa u murtaletti.8.30pm Programm Annwali mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru fil-Pjazza tal-Parroċċa.Is-Sibt 17 ta’ Ġunju 2023Lejlet il-Festa8.00am Quddiesa mill-W.R. Kan Michael Zammit flimkien mal-Kapitlu tal-Kolleġġjata, bil-kant tat-Te Deum.8.30am Ħruq ta’ kaxxa spanjola, murtali u murtaletti.4.30pm Quddiesa tal-Komunità Parrokkjali.6.00pm Quddiesa tal-Komunità Parrokkjali mill-W.R. Kan David Cilia. Isegwi l-Għasar Solenni, Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali.8.45pm Inawgurazzjoni tal-Infjorata fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa maħduma mill-voluntiera Rabtin Pawlini. Din tibqa’ esebita sal-Ħadd f’nofsinhar. Filgħaxija tkun armata quddiem il-bieb prinċipali tal-Bażilika matul il-Purċissjoni. Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru ddoqq waqt l-inawgurazzjoni tal-infjorata.9.00pm Marċ mill-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru bl-istatwa ta’ Kristu Ewkaristiku (tal-Ħobża) mill-Pjazza tal-Parroċċa, għal Triq il-Kulleġġ, Konti Ruġġieru, Ġorġ Borg Olivier, San Franġisk, l-Isptar, il-Kbira, San Pawl sal-Pjazza tal-Parroċċa fejn isir it-tlugħ tal-istatwa taħt l-Ark bid-daqq tal-innijiet. 9.45pm Logħob tan-nar tal-ajru.11.00pm Ħruq ta’ logħob tan-nar tal-art fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa.Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2023Jum is-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu6.00am Quddiesa tal-Komunità Parrokkjali.7.30am Quddiesa għall-benefatturi ħajjin u mejtin.9.00am Quddiesa Solenni Konċelebrata mill-W.R. Patri Allister M. Aquilina akkumpanjat mill-Kapitlu tal-Kolleġġjata, il-Kleru, u r-Reliġjużi tal-Parroċċa. Wara tibda l-Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, b’waqfa fil-Knisja ta’ San Franġisk. Jakkumpanjaw il-1st Rabat Scout Group, is-7th Rabat Girl Guides, l-Arċikonfraternità tas-Santissimu Sagrament u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina. Murtali u murtaletti jakkumpanjaw il-Purċissjoni.10.00am Il-Banda Ċittadina u Popolari Konti Ruġġieru tilqa’ l-ħruġ tal-Purċissjoni. 6.00pm Quddiesa Solenni Konċelebrata mill-W.R Dun Joseph Fsadni akkumpanjat mill-Kapitlu tal-Kolleġġjata u l-Kleru. Matulha jsir l-Għasar Solenni bis-sehem tal-Kor Bażilika San Pawl. Wara toħroġ il-Purċissjoni bis-Santissimu Sagrament, bis-sehem tal-Fratellanzi tal-Parroċċa b’waqfiet fil-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù, u fil-Knisja ta’ San Mark. Fil-Pjazza tal-Parroċċa jkun hemm ħin ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat. Mad-dħul tal-Purċissjoni fil-Bażilika ssir Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Barka Sagramentali. Murtali u murtaletti jakkumpanjaw il-Purċissjoni.6.30pm Marċ mill-Banda San Lawrenz tal-Birgu minn Triq ir-Rebħa u wara tkompli takkumpanja l-Purċissjoni.8.45pm Marċ mill-Banda San Lawrenz mill-Pjazza tal-Parroċċa sal-Każin San Pawl. Fis-Sagristija tal-Knisja u fil-Knisja ta’ San Publju jkun hemm saċerdoti disponibbli għall-qrar fil-jiem tat-tridu mis-6pm ’il quddiem u f’lejlet il-festa mill-4pm ’il quddiem.Il-Mużika tal-Festa tkun tas-Surmast Carlo Diacono u titmexxa minn Mro. Raymond Sciberras.In-nar kollu dak tal-ajru u dak tal-art ġie maħdum mid-Dilettanti tan-Nar Rabtin Pawlini, ġewwa l-Kumpless tan-Nar San Pawl A.D.1990 ... See MoreSee Less
View on Facebook
✴️Merħba Ġunju✴️Ix-xahar tal-Festa Prinċipali ta' Corpus DominiIx-xahar tal-Festa Titulari ta' San PawlIl-Festi tar-Rabat🦅🔥🐍🗡️🦅 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ikel Missirijietna - Serati divertenti għall-familja kollha. Esperjenza kulinari Maltija, b'ikel Malti ġenwin imsajjar fil-kċina tagħnaIssib ukoll diversi attrazzjonijiet oħra tipiċi Maltin u sezzjonijiet divertenti għat-tfal ukollIl-Ġimgħa 2 u s-Sibt 3 ta' Ġunju mis-6.30pm 'il quddiem u l-Ħadd 4 ta' Ġunju mid-9.30am 'il quddiem, fuq iz-Zuntier tal-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Bħal-lum ġimgħa miż-Żgħażagħ Rabtin Pawlini. Ningħaqdu flimkien biex nidħlu f'dan-żmien festivRed Gathering🦅❤️Il-Gathering ta' qabel il-festa, fis-6 ta' Ġunju mis-19:30 'il quddiem. Narawkom... ... See MoreSee Less
View on Facebook
Il-preparamenti għall-Infjorata tal-Festa ta' Corpus Domini għaddejjin ġmielhom ukoll. Il-Kumitat jirringrazzja mill-qalb lill-voluntiera kollha tal-Grupp Infjorata tad-dedikazzjoni tagħhom f'dan ix-xogħol. Inħeġġu lil min jixtieq jingħaqad f'dan il-grupp biex javviċinaw lis-Sur Christopher Calleja jew xi membru tal-Kumitat. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Tiftakruh l-ewwel ritratt❓❓Kellna diversi tweġibiet, u IVA kien hemm min qata' 🙂Bi pjaċir nippreżentawlkom 🔴BIRRA MAGNUS🔴 f'edizzjoni limitata għal matul il-jiem tal-festi tagħna.L-ewwel opportunità biex takkwistaw u dduqu din il-birra se tkun waqt l-attività Ikel Missirijietna minn nhar il-Ġimgħa sal-Ħadd li ġej fuq iz-Zuntier tal-Parroċċa tar-Rabat!! Ingħaqdu magħna!! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ikel Missirijietna - Serati divertenti għall-familja kollha. Esperjenza kulinari Maltija, b'ikel Malti ġenwin imsajjar fil-kċina tagħna.Issib ukoll diversi attrazzjonijiet oħra tipiċi Maltin u sezzjonijiet divertenti għat-tfal ukollIl-Ġimgħa 2 u s-Sibt 3 ta' Ġunju mis-6.30pm 'il quddiem u l-Ħadd 4 ta' Ġunju mid-9.30am 'il quddiem, fuq iz-Zuntier tal-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat. ... See MoreSee Less
View on Facebook
San Pawl fil-Parrocca - 2011

Informazzjoni:

One Comment

  1. richard galea

    interessanti
    Viva San Pawl

Comments are closed