L-arkivju Mużikali

arkivju_4.jpgZgur, li wiehed mill-aktar elementi ghall-qalb socjeta’ muzikali, hu bla dubju ta xejn, l-Arkivju Muzikali taghha.

Fl-Arkivju tal-Filarmonika Konti Ruggieru insibu ghadd kbir ta xoghlijiet muzikali, kemm klassici kif ukoll operistici. Dawn jinkuludu xoghlijiet ta’ Beethoven, Tchaikovsky, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, Verdi, Wagner, Puccini u Mascagni fost ohrajn.

Meta wiehed jitkellem fuq arrangamenti muzikali ta bicciet klassici u operistici, trid issir distinzjoni bejn dawk ghall-Piccola Banda u l-ohrajn ghall-Grande Banda. F’dawn ta’ l-ahhar, it-traskrizzjoni ssir fuq selezzjoni akbar ta’ strumenti li jinkludu, Kwartin in La Klarinett Alto in Mib u dak Baxx in Sib, Sassofnu Baxx in Sib, Trombi in Fa, Mib u Sib, Trumbun Baxx in Fa u dak Kuntrabaxx in Sib , Fagott, Contrabasso ad Ancia u Kuntrabaxx (korda). B’hekk, l-arrangament ikun jixbah lix-xoghol originali li kien kompost ghall-orkestra, bil-wisq aktar minn dak ghall-Piccola Banda.

Il-banda taghna, hi wahda mil-ftit ferm f’pajjizna, u unika fir-Rabat, li ghanda it-traskrizzjonijiet muzikali, kollha, ghall-Grande Banda.

Fl-ahharnett, wiehed irid jaghti kaz ukoll, ta’ min ikun ghamel it-traskrizzjoni (arrangament) ghall-banda. Fl-arkivju taghna nsibu traskrizzjonijiet ghall-banda ta Mascagni, Ascolese, Pennacchio, Peroni, Manente, Mazzoca, Moisasi, Collausi, Nevi, Vessella, Vitaliti u Ciappara, fost ohrajn.

arkivju_5.jpgSINFONIJI
L-aktar li nsibu huma dawk ta’ G. Rossini, li b’kollox hemm 6, fosthom “Il Barbiere di Sivigila” u l-“Willam Tell”.

Wahda mill-isbah sinfoniji li ghandna f’dan il-gojell muzikali, hi l-“Quinta Sinfonija in C Minore” ta Beethoven. Hu fatt li 1-Filarmonika Konti Ruggieru kienet 1-unika banda fir-Rabat u wahda mill-ftit gewwa pajjizna li esegwit din is-sinfonija b’success kbir, ghal-aktar minn darba, fosthom fil-Festi ta’ gheluq i1-75 sena (1944) u l-100 sena (1969) tas-Socjeta’.

Sinfoniji ohra jinkludu:- in-“Nabucco”, “I Vespri Siciliani”, “La Forza del Destino” u “La Battagila di Legnano” ta’ Verdi, l-“Unfinished” ta’ Schubert, t-“Tannhauser” ta Wagner, “L’Assedio di Corinto” u “La Gazza Ladra” ta’ Rossini.

PRELUDI
“L’Amico Fritz’ ta Mascagni, “Tristano e Isotta” ta’ Wagner.

FANTASIJI
L-elenku muzikali juri li l-Fantasiji minn Opri ta’ Puccini u ta’ Verdi, kienu l-aktar popolari mal-gheziez benefatturi tas-socjeta’ taghna. Fil-fatt, nsibu 6 minn ta’ kull wiehed minnhom li jinkludu fost ohrajn:- “La Traviata”, “Rigoletto”, “Un Ballo in Maschera”, ta’ G. Verdi u “Tosca”, “La Boheme”, “Turandot” ta’ G. Puccini.
Ma dawn insibu wkoll:- arkivju_2.jpg“Francesca da Rimini” ta’ R. Zandonai, “I Goielli della Madonna” ta’ Wolf-Ferrari, ‘Piccolo Marat’ u “Cavalleria Rusticana” ta’ Mascagni, “Boris Godunov” ta’ Mussorgsky, “Adriana Lecouvreur” u “Gloria” ta’ Cilea, “I Pescatori di Perle” u “Carmen” ta’ Bizet, “La Wally” ta’ Catalani u “Mefistofile” ta’ Boito, fost l-isbah Fantasiji li ghandna fil-gojjel muzikali taghna.

OVERTURES
Ma jistax jonqos, li f’Arkivju Muzikali ta livell daqstant gholi bhal dak tal-Filarmonika Konti Ruggieru tar-Rabat, ma niltaqghux ma Overtures bhal:- “Coriolano” u “Egmont” ta’ Beethoven, “Prince Igor” ta’ Borodin, “1812” u “Capriccio Italiano” ta’ Tchaikovsky, “La Grande Pasqua Russa” ta’ Rimsky-Korsakov, “Rienzi” u “I Maestri Cantori di Norimberga” ta’ Wagner.

KOMPOZITURI MALTIN
Fl-Arkivju muzikali taghna, niltaqghu wkoll ma diversi xogholijiet ta’ kompozituri Maltin, bhal:- “Inno a Gesu Cristo” ta P. Miruzzi. Is-sinfonija “I Cavalieri di Malta u “O Salutaris Ostia” ta’ A. Nani. “Tantum Ergo”, l-“Overture in Do Maggiore No.1” ta’ C. Diacono, “O Salutaris Ostia” u “Tantum Ergo” ta’ Rev. M. Theuma u “Inno a Cristo’ ta’ L. Gatt.

EX-SURMASTRIJIET DIRETTURI TAL-BANDA TAGHNA
Sa mit-twaqqif taghha fl-1869, il-banda taghna dejjem kellha surmastrijiet-diretturi ta’ kapacita’ u klassi kbira. Dawn, hallewlna diversi xogholijiet muzikali. Fosthom insibu –

A.E. AGIUS – Inno Nazzionale – “Agli Eroi del 1565” u Inno Marcia – “Conte Ruggiero” li hu 1-innu marc tal-banda.

G. VITALITI – Inno “Conte Ruggiero, li hu l-Innu tal-Banda. Marci Sinfonici:- “II Grande Normanno”, “Omaggio alla Francia” u “Campane a Festa”. Dawn barra l-ghadd ta’ arrangamenti li ghamel ghall-Grande Banda fosthom tal-“Cavalleria Rusticana”, “Rigoletto – Atto II”, “Carmen – Atto I”, “Aida – Atto IV”, “Un Ballo in Maschera” u “Werther” – Fantasiji.

arkivju_3.jpgVINCENZO CIAPPARA – Tul il-50 sena tieghu bhala surmast-direttur tal-banda taghna Mro. V. Ciappara kellu sehem kbir f’kull qasam muzikali tas-socjeta’ taghna, kif jidher
hawn taht:
(1) Ghadd kbir ta marci fosthom:- “Victory”, “Granada” u ‘Bright & Merry”, flimkien ma’ diversi marci funebri fosthom: “Mater Dolorosa” u “In Memoriam”.
(2) Innijiet, fosthom:- L-Innu lill-Appostlu Missierna San Pawl, maghruf fostna r-Rabtin Pawlini bhala, “Kienet Sejha”, “Innu lill-Kristu Rxoxt”, “Salute to the Blessed Sagrament” – fanfarra li tindaqq f’Corpus filghodu, l-Antifona Sancte Paule li tindaqq fit-tlett ijiem tat-tridu tal-Appostlu San Pawl.
(3) Marci Sinfonici, bhal:- “Malta” u “Amore e Musica”, Intermezzo – “Un Mazzo di Fiori”, Grand March – “Empire Unity” u Marcia Fantastica – “Sorrisi”, fost ohrajn.
(4) Il-Preludju – “Anniversary” li kkompona fl-1969 f’gheluq 1-100 sena tal-banda.
(5) “Messa in Onore di San Paolo App.” li ndaqqet ghall-ewwel darba fil-Kollegjata u Proto-Parrocca ta’ San Pawl tar-Rabat f’gheluq i1-75 sena tal-banda.
(6) Innu – “Lir-Rebbieha tal-1565” – gie kompost fl-1928. Indaqq ghall-ewwel darba nhar id-9 ta’ Settembru 1938, gewwa l-bitha tal-Palazz il-Belt fl-okkazjoni tal-Festa Nazzjonali ta’ L’Assedju l-Kbir ta’ l-1565.
(7) Il-hila kbira ta’ Mro. V. Ciappara tidher ukoll mill-mod eccellenti li bih ghamel id-diversi arrangamenti ta’ bicciet operistici ghall-Grande Banda, fosthom “Otello”, “II Trovatore”, “Andrea Chenier” u “Manon Lescaut”.

SURMAST-DIRETTUR
arkivju_1.jpg

Ix-xoghlijiet muzikali tas-Surmast-Direttur tal-banda taghna, il-Prof Jos. Vella, jinkludu marci brijuzi, fosthom:- “Alan” u “Marche Militaire”, marci funebri u diversi bicciet muzikali stil modern:- fosthom ‘Pezzo Sinfonico”, “Three Mood Pieces”, “Rebbieha”, “Rewwixta”, “Jubilo”, “Omaggio – Banda Konti Ruggieru” u “Fanfares for an Occasion”. Xoghol iehor tal-Prof. Vella li jinstab fl-Arkivju tas-Socjeta’ taghna huwa l-arrangement ghall-banda tal-opra Verdjana ‘Machbet’.

JOSEPH AZZOPARDI
Dan ir-Rabti Pawlin kien muzicist ta’ hila kbira, li gholla bis-shih 1-isem tal-banda taghna permezz tas-servizz tieghu bhala bandist kif ukoll permezz ta’ l-ghadd kbir ta’ marci li hallilna fl-Arkivju muzikali taghna.

Uhud mill-marci ta Mro. J. Azzopardi li nsibu fl-Arkivju muzikali taghna huma:“Cairo”, “Golden Eagle”, “Coronation”, “Sahara Desert” u “Christopher Colombus”. Ma dawn insibu wkoll il-marc funebru – “Al Miei Cari Genitori” u l-innu “Corpus Christi”.

GHELUQ

Bix-xieraq li qabel naghlaq din il-kontirbuzzjoni, ninkludi uhud mill-Atti u Duetti li jinsabu fl-Arkivju muzikali taghna. Dan ghaliex l-Arkivju taghna hu maghruf sew f’pajjizna, ghall-bicciet Operistici li ghandu, fosthom:- “Rigoletto – Atto II”, “La Boheme – Atto III”, “I Pagliacco – Prologo e Atto II’. “Manon Lescaut – Atto III”, “Rienzi – Finale Atto III”, “Carmen – Atto I e Atto IV”, “Madame Butterfly – Atto I, Atto II e Atto III”, “Aida -Finale Atto II, Atto III e Atto IV”, “I Vespri Siciliani – Duetto”, “Lohengrin – Atto I”.

Dan kien biss tentattiv sabiex nsemmu l-muzika importanti li nsibu fl-Arkivju Muzikali tal-Filarmonika Konti Ruggieru. Ghalhekk, ma jistax jigi meqjus bhala xi nventarju dettaljat.

Aktar Dettalji:
Christian Scerri – L-Arkivju Muzikali Taghna; Gojell Imprezzabbli f’Pajjizna (Socjeta’ San Pawl, 1994)

Comments are closed.